AKADEMIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Dołącz do pełnowartościowego zestawu szkoleń, który umożliwi Ci pracę w Zamówieniach Publicznych

Spowoduj, że przetargi nie będą budzić już lęku.  

Celem studium jest przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie  udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych jako specjalistów ds. zamówień publicznych. To co  jest w nich szczególne, to nie są to jedyne zajęcia teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne!

Studium adresowane są do kandydatów oraz obecnych pracowników administracji rządowej i  samorządowej, w szczególności dotyczy to komórek ds. zamówień publicznych oraz pozyskiwania  funduszy unijnych a także samych Wykonawców!

Studia przeznaczone są dla wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu posługiwania  się regulacjami prawnymi z zakresu zamówień publicznych. 

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie: 

biegłego poruszania się po procedurze udzielania zamówień publicznych; tworzenia i kontrolowania wymaganej dokumentacji, 

przygotowania i kontrolowania odpowiedniej dokumentacji postępowań o udzielenie  zamówień publicznych; 

unikania negatywnych konsekwencji kontroli oraz współpracy z instytucją kontrolną poprzez  realizację zaleceń; 

tworzenia projektów umów i ich odpowiedniego zabezpieczania. 

Warunkiem ukończenia studium jest zdanie egzaminu końcowego.  

Egzamin: 
Część 1 -> test wiedzy
Część 2 -> kazus, studium przypadku
Część 3 -> egzamin ustny 

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia studium  z zakresu zamówień publicznych . Dotyczy to wykupienia pełnego zakresu AKADEMII .

Jeżeli ktoś jest zainteresowany poszczególnym modułem, otrzyma zaświadczenie o jego  ukończeniu.

(Szczegółowe informacje dostępne do pobrania w formacie .pdf)

POSTĘPOWANIE NA ROBOTY BUDOWLANE z rozporządzeniami dot. kosztorysowania

definicja robót budowlanych ma autonomiczny charakter w stosunku do definicji zawartej w przepisach budowlanych i została stworzona na potrzeby Pzp. Zgodnie z Pzp definicja roboty budowlane obejmuje:

1) wykonanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów budowlanych;
2) zaprojektowanie robót budowlanych wraz z ich wykonaniem;

3) realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, gdzie obok prac projektowych i robót budowlanych przedmiotem zamówienia może być powierzenie wykonawcy wykonania gotowego obiektu budowlanego na gruncie nienależącym do zamawiającego, i przeniesienie własności lub innych praw do gotowego obiektu w ramach jednej umowy.

“Wolna ręka bez tajemnic”
jako tryb udzielenia zamówienia o wartości zarówno poniżej, jak i powyżej progów unijnych. Na wstępie warto odnieść się do charakteru trybu zamówienia z wolnej ręki. Jest  on trybem zdecydowanie  niekonkurencyjnym, co wynika  bezpośrednio z jego formuły, gdzie zamawiający negocjuje warunki umowy z jednym wybranym przez siebie wykonawcą.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Od A do Z

Forma przetargu charakteryzująca się zaproszeniem do składania ofert nieograniczonego kręgu osób, zwykle poprzez publiczne ogłoszenie. W przypadkach dotyczących gospodarki podmiotów sektora publicznego często sposób jego przeprowadzenia jest szczegółowo uregulowany prawem, np. w zakresie zamówień publicznych, zbywania nieruchomości, zbywania mienia czy sprzedaży wierzytelności.

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE JAKO PROCES PRZEDZAKUPOWY

Nowe Prawo Zamówień Publicznych, to szereg zmian prowadzących do poszerzenia dialogu technicznego. Wiąże się to z wprowadzeniem przez prawodawców wstępnych konsultacji rynkowych, mających na celu umożliwienie zamawiającym określenie swoich potrzeb. W praktyce konsultacje mają wspierać proces przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia zamówienia, zgodnych z aktualnymi standardami rynkowymi.

JAK ZŁOŻYĆ EFEKTYWNĄ OFERTĘ - poradnik dla Wykonawców

Proces zakupowy nie istniałby gdyby nie Wykonawcy, którzy złoiliby oferty, jakie? -efektywne i konkurencyjne.
Warto posiadać sztuczki z których wynikać będzie rezultat w postaci zdobycia kontraktu

TRYB PODSTAWOWY W WARIANTOWOŚCI

Celem warsztatów jest nabycie praktycznych umiejętności związanych z elektronizacją krok po kroku.

Tryb podstawowy bez tajemnic to praktyczne warsztaty z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki tym warsztatom zbudujesz plan działania w nowym trybie, opracujesz etap przygotowawczy procedury od wniosku po szacowanie i opis przedmiotu zamówienia, następnie przygotujesz wzorcową SWZ wraz z załącznikami, przeprowadzisz postępowanie przetargowe i je zakończysz.

MASTER Zamówień Publicznych

MASTER ZP przeprowadzi Cię z praktykiem przez nowe zapisy ustawowe, pokaże Ci nowe rozwiązania oraz ugruntuje wiedzę. A przede wszystkim – będzie na żywo!

Rozumiem, że: jesteś w innym momencie życiowym, taka decyzja przed Tobą,
a może nie masz teraz 5 minut na podjęcie decyzji. Jak znam życie przyjdzie taki dzień, w którym powiesz że masz dość – wtedy dostaniesz ode mnie prostą receptę na to, jak rozprawić się z obawami. Zaufaj mi.

CO DA CI PROJEKT:

Okazuje się, że po roku możesz przekształcić swoje poglądy na takie, które będą udowadniały Ci, że jesteś MASTEREM wśród Zamówieniowców!

Co otrzymasz?

 • 1 X w tygodniu spotkamy się w zamkniętej grupie by
  omawiać problemy z zamówień publicznych – na żywo
 • 1 X w miesiącu spotkamy się na żywo i będziemy
  praktycznie omawiać zapisy i wzory dokumentów
 • Masz możliwość konsultacji telefonicznych ze mną –
  nieograniczona ilość
 • BONUS -> wszystkie płatne kursy czy e-booki dostajesz
  w tej cenie!!!!!

Warsztaty z mini zamówień

Oferta ta skierowana jest do praktyków, którzy od stycznia 2021r., pracują na nowej ustawie prawo zamówień publicznych.

Poznaj praktyczne zmiany jakie czekają Cię w pracy w minizamówieniach

Nie zwlekaj z zapisaniem się!

Przejdź ze mną przez przepisy, od osoby która boi się nowelizacji po osobę, która uwierzy, że zmiana nie jest niczym trudnym. 

Dzięki Mini ZAMÓWIENIA zauważysz, iż proceduralność nie będzie już stanowiła dla Ciebie problemu, a efektem jej ukończenia będą Twoje wyniki w pracy!

Naucz się ze mną:

 • Będziesz pewny siebie w świecie zamówień publicznych
 • Uzyskasz stabilizację umysłu
 • Ugruntujesz wiedzę
 • Przestaniesz martwić się nadchodzącą zmianą
 • Odzyskasz równowagę