05 sty

NOWA FUNKCJA PRZY SPRAWOZDAWCZOŚCI – KOREKTA

Dnia 29 grudnia 2021 poz 2463 wydano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania  oraz sposobu i trybu jego korygowania.
 
 
                Każdy z Zamawiających na pewno docenia nową funkcję jaką jest możliwość korekty sprawozdania. Zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN,  korekta oznacza usuwanie błędów, nieprawidłowości czy też nanoszenie poprawek.

 
Zamówienia publiczne jako system instytucjonalny podlega ocenie jako całość z punktu widzenia jego efektywności dla realizowanych przez władze publiczne usług publicznych. Kolejnym krokiem ku pozytywnym zmiana jest właśnie możliwość korektowania sprawozdań, bo kto się z nas nie myli?
 
 
Postulaty najważniejszych kierunków proefektywnościowych reform systemów zamówień publicznych wiążą się z wpływowymi doktrynami modernizacji zarządzania publicznego i niekiedy przyjmują postać paradygmatyczną. Jeśli chodzi o reformy regulacyjne zamówień publicznych poszukuje się poprawy między innymi poprzez: deregulację, poprawę technicznej jakości legislacji, ograniczanie drobiazgowej regulacji procedur. W praktyce jednak reformy regulacyjne prowadzą zwykle do rozbudowy regulacji prawnych.
 
 
Korekta polega na tym, iż po zalogowaniu nanosimy korektę dokładnie na tym samym dokumencie, czyli zmieniamy w danej tabelce, to co winno jej ulec. Takie nowe uregulowanie jest podyktowane zaleceniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli.
 
 
Korekty można dokonać na każdym etapie. Nie zapomnijmy o tym by do 1.3.2022 sporządzić sprawozdanie za ubiegły rok.