11 sty

Ogłoszenie o zrealizowanej umowie

Ustawodawca w art 488 ustawy Pzp zawarł obowiązek opublikowania ogłoszenia o wykonaniu umowy. W związku z tym, iż jest to czynność publikacyjna, obowiązek ten spoczywa na osobach pracujących w zamówieniach publicznych. Niemniej jednak, realizacją umów zazwyczaj zajmują się osoby merytorycznie za nie odpowiedzialne. Dlatego też dobrze jest się do tego przygotować.  

Po wykonaniu umowy zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy. Obowiązek ten realizowany jest w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy. Ogłoszenie o wykonaniu umowy wymieniane jest w art. 267 ust. 2 PZP jako jedno z ogłoszeń publikowanych w BZP. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w BZP i przechowywać ten dowód. Zamieszczenie tego ogłoszenia ma służyć zwiększeniu przejrzystości udzielanych zamówień, również na etapie ich wykonania.
 
 Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczane jest w BZP także w przypadku zamówień udzielanych w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w stosunku do których ogłoszenie o zamówieniu (art. 86 ust. 1 PZP), a także ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (art. 265 PZP) przekazuje się Urzędowi Publikacji UE. Ogłoszenie zamieszczane w BZP zawiera w szczególności nazwę i adres zamawiającego oraz przedmiot zamówienia. Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu określa minister właściwy do spraw gospodarki rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 272 ust. 2 PZP.
 
Dlatego dobrze jest rozesłać osobom merytorycznie odpowiedzialnym tzw. przypominajkę o dokonaniu czynności informującej zamówienia publiczne.