17 maj

FORMULARZ OFERTOWY A KRYTERIA

Pytanie: Czy w formularzu ofertowym musi znaleźć się miejsce na podanie innego kryterium niż cena? I co gdy Wykonawca nie zaznaczy nic?

Odpowiedź:

Pamiętajmy, że formularz ofertowy, który de facto jest załącznikiem do SWZ powinien zawierać wszystkie znamiona, które warunkują nam ofertę. Wśród ofert złożonych w postępowaniu, spełniających wymagania zamawiającego, nie podlegających odrzuceniu oraz niewykluczonym Wykonawcom, to zamawiający, by dokonać celowości oraz efektywności przeprowadzonego postępowania jest zobowiązany do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wyboru tego dokonuje się w oparciu o kryteria oceny ofert, stosując wybrane przez zamawiającego sposoby oceny ofert w oparciu o te kryteria, a następnie, adekwatnie do wagi przypisanej przez zamawiającego poszczególnym kryteriom, ustala się, która z ofert przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu do kryteriów jakościowych (Komentarz do ustawy 2021 red. Jaworowska).

Artykuł 222 ust 5 mówi nam, iż Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.
Jak możemy przeczytać w cytowanym komentarzu, to niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie informacje dotyczące danych wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje na temat cen lub kosztu ofert. Należy zwrócić uwagę, że nie są publikowane informacje na temat pozostałych kryteriów oceny ofert. Doprecyzowano także, że w przypadku trybów negocjacyjnych, informacje o cenach lub koszcie ofert publikowane są po złożeniu ofert ostatecznych. W przypadku partnerstwa innowacyjnego zapewne tak należy rozumieć oferty składane po etapie negocjacji, gdyż w tym trybie ustawodawca nie posługuje się pojęciem ofert ostatecznych.

 

Bardzo istotne są zapisy, które zostaną dookreślone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, a mianowicie w SWZ bądź formularzu ofertowym. Obowiązkiem Zamawiającego jest doprecyzowanie zapisów dotyczących kryterialności, i zaznaczenia, co w przypadku, gdy Wykonawca tego nie uczyni, by nie było żadnych wątpliwości.

Okiem praktyka, warto pokusić się na zapisy, iż gdy Wykonawca nie uzupełni kryterium, Zamawiający uzna minimalne określone w opisie przedmiotu zamówienia, za które nie otrzyma dodatkowych punktów.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *