24 maj

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ PO WYBORZE

Pytanie: Czy wg nowej ustawy można wystąpić do wykonawców o przedłużenie termin związania ofertą już po wyborze najkorzystniejszej oferty?

Odpowiedź: Art. 307

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

Ustawodawca określił w przepisie art 307 ustawy Pzp jasny zapis, iż w przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą to Zamawiający przed końcem tegoż termin może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie takowej zgody.

Patrząc na szereg przesłanek wynikających z art 307 warto zauważyć, iż Zamawiający musi przestrzegać zasad panujących przy takim przedłużeniu.

Zasada I -> przy czynności przedłużenia ważności związania ofertą, to Wykonawca nie może dokonać żadnej jej zmiany, weryfikacji czy cofnięcia.

Zasada II -> termin związania ofertą musi być konkretny i podany w dokumentach zamówienia datowo.

Zasada III -> przedłużenie to jednorazowa czynność jako uprawnienie jedynie postawiona dla Zamawiającego.

Zasada IV -> dokonano formalizmu w stosunku do przedłużenia okresu związania ofertą, a mianowicie złożenie pisemnego oświadczenia woli.

Zasada V -> jeżeli Zamawiający wymagał wadium- należy pamiętać o jego przedłużeniu.

 

Baczną uwagę należy zwrócić na przepis art 252 w stosunku do zadanego pytania, ale o tym w innym poście.

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *