31 maj

RAŻĄCO NISKA CENA A OFERTA ODRZUCONA

Pytanie: Czy jeżeli oferta podlega odrzuceniu z 226 ust 1 pkt 6 (Wykonawca złożył ją w kopercie jak dawniej to bywało), to czy badamy jeszcze rażąco niską cenę?? Logicznie rzecz biorąc po co??? Skoro i tak będzie odrzucona. Ale ustawodawca … dziwnie pominął taką okoliczność.

Odpowiedź: Art. 224 [Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny albo kosztu]

 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

2.W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

1)

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

 2)

 wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

3.Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności: 
1)

 zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

2)

 wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;

3)

 oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;

4)

 zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie

5)

 zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

6)

 zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

7)

 zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

8)

 wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, co najmniej w zakresie określonym w ust. 3 pkt 4 i 6.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
6. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
7. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
Zważywszy na zapisy dotyczące odrzucenia – przesłanki wynikające z art 226 w związku z przepisami badania i weryfikacji ofert, w tym czy nie są rażąco niskie, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na celowość dokonania takowego badania. 
Po pierwsze, każde zamówienie podzielone jest na trzy etapy: przygotowawczy, proceduralny i realizację. W etapie proceduralnym Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje czynności otwarcia ofert. Kolejnym etapem jest weryfikacja i badanie ofert. W sytuacji, gdy Zamawiający po wstępnej analizie dokonał odrzucenia oferty, nie widzi się konieczności poddawania tejże oferty kolejnej weryfikacji, chociażby czy jest rażąco niska. Oferta takowa będzie podlegała odrzucenia z innej przesłanki, a kolejna weryfikacja jest bezcelowa. 
Po drugie, Zamawiający który planuje przeprowadzić postępowanie  dokonuje analizy efektywności danego przedsięwzięcia. 
Po trzecie, weryfikacja w toku badania ofert polega na badaniu tych ofert wśród ofert ważnych, tj. nie podlegających odrzuceniu. 

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *