07 cze

Nie zamieściłam informacji RODO w SWZ, co teraz?

Nie zamieściłam informacji RODO w SWZ, co teraz?

Art. 19 [Obowiązek informacyjny; wymagania w zakresie ochrony danych osobowych]

KOMENTOWANY PRZEPIS

1. Zamawiający może realizować obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

4. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w ust. 2 i 3, w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

5. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Postawione powyżej pytanie jest dość często zadawane. I co teraz?

Zważywszy na fakt, należy pamiętać, iż nie ma tutaj obligatoryjności, a jedynie fakultatywność. Przepis sam w sobie mówi Nam o dobrowolności, lecz przepisy RODO są wiążące dla zamawiających, w przypadku rezygnacji z zamieszczenia odpowiednich informacji w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, konieczne jest zrealizowanie tego obowiązku w inny sposób. Obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować np. również poprzez zamieszczenie odpowiednich zapisów w regulaminie platformy internetowej, przez którą odbywa się elektroniczne składanie ofert. Często Zamawiający zamieszczają na swoich tronach jako ogólne zapisy.

Pamiętajmy, iż zapisy dot. RODO w SWZ są dobrą praktyką.