19 lip

Czy charakter poufny negocjacji może być przeprowadzony online?

Czy charakter poufny negocjacji może być przeprowadzony online?

Poufnym charakterem objęte są także prowadzone negocjacje, bez względu czy dotyczą przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, czy pkt 3 PZP. Zamawiający prowadzi negocjacje z każdym z wykonawców z osobna, zaś informacje uzyskane od danego wykonawcy, po przeanalizowaniu łącznie z informacjami od innych wykonawców, może wykorzystać wyłącznie w celu doprecyzowania lub uzupełnienia wszystkich warunków zamówienia podlegających negocjacjom. Poufność negocjacji oznacza także, że informacje techniczne i handlowe związane z negocjacjami nie mogą być przez żadną ze stron, tj. ani przez zamawiającego, ani przez wykonawcę, ujawniane bez zgody drugiej strony, jak w swoim komentarzu do ustawy określa redaktor Jaworska.

Należy pamiętać, że sposób przeprowadzenia negocjacji określa w dokumentach zamówienia sam Zamawiający. Nie wyklucza się zastosowania negocjacji za pomocą dostępnych platform online, czy też dopuścić osobiste spotkanie.