13 gru

Roczne sprawozdanie za 2021

Roczne sprawozdanie za 2021

Art. 82 

  1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej ,,sprawozdaniem”, w tym o zamówieniach wyłączonych na podstawie niniejszego działu rozdziału 1 oddziału 2, zamówieniach klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych, a także o zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
  2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
  3. Zamawiający może skorygować sprawozdanie, jeżeli stwierdzi, że zawarte w nim informacje są nieaktualne lub niepoprawne.
  4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania oraz sposób i tryb jego korygowania, mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia prawidłowych i aktualnych informacji, w celu monitorowania systemu zamówień, a także zasadność wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązek sporządzenia i przekazania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dotyczy wszystkich zamawiających, tj. zamawiających publicznych, zamawiających sektorowych i zamawiających subsydiowanych. Do sporządzenia rocznego sprawozdania zobowiązany jest więc każdy zamawiający, który udzielił w danym roku zamówienia, w tym również zamawiający, który udzielił zamówień z wyłączeniem procedur określonych przepisami PZP.

Zakres sprawozdania ma dotyczyć wartości całego rynku zamówień, a więc nie tylko wartości tych zamówień, do których ma zastosowanie PZP. 

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy tylko udzielonych zamówień. Przez udzielenie zamówienia należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 25 PZP). Zgodnie z treścią art. 7 pkt 32 PZP zamówieniem jest umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Tym samym obowiązkowi sprawozdawczemu podlega każda umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta z wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w oparciu o przepisy PZP lub z wyłączeniem stosowania przepisów PZP.